หนังสือของโครงการความมั่นคงศึกษา


- รัฐอิสลามกับการก่อการร้ายใหม่ (2559)

- รัฐศาสตร์ & ยุทธศาสตร์ (2558)

- ความมั่นคงใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย (2558)

- ตัวแบบ & บทเรียน : ข้อคิดสำหรับภาคใต้ไทย (2558)

- ภูมิศาสตร์แห่งความขัดแย้ง : ทฤษฎีและกรณีไทย-กัมพูชา (2557)

- สงครามใต้ : หนึ่งทศวรรษแห่งความรุนแรง (2557)

- ความมั่นคงโลก : การเมืองและการทหารในโลกที่เปลี่ยนแปลง (2557)

- ข่าวสาร & ข่าวกรอง (2555)

- เส้นเขตแดนไทย (2555)

- ปัญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้ (2555)

- สยาม-ปัตตานี : อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต (2555)

- ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบร่วมสมัย (2554) [เป็น Box set ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม คือ การก่อการร้ายร่วมสมัย, ญามาอะอ์ อิสลามิยะห์ : ตัวแบบก่อการร้ายร่วมสมัย และ การก่อความไม่สงบร่วมสมัย ]

- การก่อการร้ายใหม่ (2554)

- ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ (2554)

- ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีสมัยกรุงธนบุรีและราชาธิปไตย กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2310-2475) (2554)

- สุรชาติ บำรุงสุข, เมืองกับการก่อการร้ายร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553

- เมืองกับการก่อการร้ายร่วมสมัย (2553)

- ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้าย & การก่อความไม่สงบร่วมสมัย (2551)

- การก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย (2551)

- ชัยโชค จุลศิริวงศ์ (เขียน), สุรชาติ บำรุงสุข (บรรณาธิการ), การก่อการร้ายในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

- ศราวุฒิ อารีย์, ดลยา เทียนทอง และ สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์, ผ่าโลกมุสลิม : รัฐกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน และอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

- สุรชาติ บำรุงสุข, การก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย. กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551

- สุรชาติ บำรุงสุข, ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

- แนวคิด-ยุทธวิธี ขบวนการก่อการร้ายเจไอ (2550)

- ดลยา เทียนทอง, ปฐมบทการก่อการร้าย : รากเหง้า ความเป็นไป และพลวัต. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

- ศราวุฒิ อารีย์, การก่อการร้าย : มุมมองของโลกอิสลาม. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

- สุรชาติ บำรุงสุข, ขบวนการก่อการร้าย JI. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550

- สีดา สอนศรี, รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ : จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์ คบไฟ, 2550

- สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์, เจไอคืออะไร. กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549

หนังสือด้านความมั่นคงโดย รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข


- ไตรสรณคมน์ทหาร รัฐประหาร และการเมืองไทย (กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2551)

- ขบวนการก่อการร้ายเจไอ (กรุงเทพฯ : Animate Group, 2550)

- วิกฤตใต้ : สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา (กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2547, และ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550)

- นวัตกรรมความมั่นคง : ระบบงานความมั่นคงใหม่ของไทย (กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2547)

- นวัตกรรมทหาร : กองทัพในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2546)

- สงครามใหม่ : กระบวนทัศน์ความมั่นคงไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ : อนิเมท พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์, 2546)

- กองทัพในยามสันติ : ปฏิบัติการนอกเหนือจากการสงครามและปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (กรุงเทพฯ : บริษัทสแคว์ปริ้นซ์ 93, 2543)

- กองทัพประเทศเพื่อนบ้าน : ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษหน้า (กรุงเทพฯ : บริษัทสแควร์ปริ้นซ์ 93, 2543)

- ทหารกับการเมืองไทยในศตวรรษหน้า : พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2543)

- ปรับโครงสร้างกลาโหม : ประเด็น-ปัญหา-ข้อพิจารณา (กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาด้านการทหาร ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542)

- ทหารกับประชาธิปไตยไทย : จาก 14 ตุลา สู่ปัจจุบันและอนาคต (กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก : โครงการอเมริกาศึกษาและแคนาดาศึกษา จุฬาฯ, 2541)

- กำลังรบเอเชีย : ข้อมูลและตัวเลข (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541)

- สังคมต้องรู้เรื่องทหาร : ทำไม-อย่างไร (กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2540)

- ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร : เปรียบเทียบไทย-สหรัฐอเมริกา (2540)

- ยกเครื่องเรื่องทหาร : ข้อเสนอสำหรับกองทัพไทยในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2540)

- มนุษย์กับสงคราม : ประวัติศาสตร์สังคมของการสงคราม (กรุงเทพฯ : โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ, 2540)

- เรือดำน้ำ : การขยายสมุททานุภาพในเอเชีย - แปซิฟิค (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์ คบไฟ, 2539)

- ค.ศ. 2000 : ยุทธศาสตร์โลกหลังสงครามเย็น (กรุงเทพฯ : มติชน, 2537)

- ยุทธศาสตร์ : แนวคิดและกรณีศึกษา (เขียนร่วม, กรุงเทพฯ : กองวิชาพิเศษส่วนวิชายุทธวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, 2536)

- ระบบทหารไทย (กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530)

- นานาทัศนะว่าด้วยคลังอาวุธสำรอง (กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530)

- ไทย-สหรัฐ : ความสัมพันธ์ทางทหารยุคเปรม-เรแกน (กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529)

- รัฐและกองทัพในประเทศโลกที่สาม : ข้อพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529)

- ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา : ปัญหาและผลกระทบ (กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529)

- เอฟ - 16 กับการเมืองไทย (กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาฯ, 2528)