โครงการความมั่นคงศึกษา

Security Studies Project

ยินดีต้อนรับ

เกี่ยวกับเรา

โครงการความมั่นคงศึกษา (Security Studies Project)


hire icon hire icon hire icon hire icon hire icon

โครงการความมั่นคงศึกษาเริ่มขึ้นจากความมุ่งประสงค์ที่จะทดลองจัดตั้ง “ทิ๊งแท๊งค์ด้านความมั่นคง” (Security Think Tank) ขึ้นในสังคมไทย ด้วยความตระหนักว่า สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในระดับชาติของไทย ล้วนแต่เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนี้ล้วนเป็นผลสืบเนื่องอย่างสำคัญจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นในปี 2532/2533 ตลอดรวมถึงการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาในวันที่ 11 กันยายน 2544 และในส่วนของไทยเอง หลังจากการยุติของสงครามคอมมิวนิสต์ภายในประเทศจนถึงเหตุการณ์ปล้นปืนค่ายทหารในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ก็ปรากฎให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของปัญหาความมั่นคงไทย ที่ประเด็นความความมั่นคงใหม่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับเรื่องของสงครามเย็นเช่นในอดีต

 

ผลจากความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ทำให้รัฐและสังคมจำต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในบริบทต่างๆ ดังนั้น ในช่วงปลายปี 2547 โครงการความมั่นคงศึกษาจึงถือกำเนิดขึ้น โดยเน้นการดำเนินกิจกรรมใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่


image

การวิจัยด้านความมั่นคง (Security Research)

เเป็นโครงการวิจัยระยะสั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงไทย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ประเทศกำลังเผชิญ หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

การเสวนาด้านความมั่นคง (Security Forum)

เป็นการเปิดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในประเด็นปัญหาความมั่นคง

เอกสารวิชาการด้านความมั่นคง (Security Paper)

โครงการได้จัดพิมพ์ “จุลสารความมั่นคงศึกษา” ออกเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาความมั่นคงในแง่มุมต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงและแก่สังคมไทยในวงกว้าง

Booksเจไอคืออะไร


ปฐมบทการก่อการร้าย : รากเหง้า ความเป็นไป และพลวัต


การก่อการร้าย : มุมมองของโลกอิสลาม


ขบวนการก่อการร้าย JI


Monographsฉบับที่ 1 การก่อการร้ายร่วมสมัย


ฉบับที่ 2 โลกาภิวัตน์ก่อการร้าย


ฉบับที่ 3 ก่อการร้ายศึกษา


ฉบับที่ 4 การก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21


Researchปัญหาความมั่นคงใหม่กับระบบระหว่างประเทศ การก่อการร้ายกับรัฐในระบบระหว่างประเทศ


ปัญหาความมั่นคงใหม่ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์


ปัญหาความมั่นคงใหม่ในฟิลิปปินส์: อาบูไซยาฟ


การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ติดต่อเรา